Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Full Ivy is opgericht door Emily Drossaert en richt zich op de doelgroep ondernemers en medewerkers. Full Ivy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78721415.

2. Definities

  • Opdrachtnemer: Full Ivy
  • Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de klant
  • Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van, of met Full Ivy en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting. Bij elke overeenkomst tussen Full Ivy en haar opdrachtgever verplicht Full Ivy zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Full Ivy kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

5. Privacy

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

Full Ivy is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de opdrachtgever wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van de gecoachte dan wel de opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.

Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen. Uw gegevens gebruikt Full Ivy voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes en het uitvoeren van voor u te verrichten werkzaamheden.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Full Ivy zorgvuldig te werk. Full Ivy gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Full Ivy jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Full Ivy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

6. Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Full Ivy is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Full Ivy is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Full Ivy.

Vergoeding aan de gecoachte of directe verwanten kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Full Ivy. De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt. Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.

Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

7. Aansprakelijkheid website

Deze website is door Full Ivy met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Full Ivy niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Full Ivy.

8. Verhindering

Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, staat Full Ivy in het recht om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Tijdig afzeggen of verzetten van uw afspraak kan uitsluitend telefonisch: 0683982440.

9. Offerte

Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Full Ivy een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Full Ivy op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Full Ivy de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

10. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever voorafgaand aan het coaching traject een factuur. De betaling van de factuur dient voorafgaand aan het coaching traject te geschieden. Na de betaling kan het coaching traject starten. Wanneer de opdrachtgever de betaling niet rond heeft, wordt er niet gestart met het traject. De gesloten overeenkomst duurt 26 weken tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Trajecten kunnen tussentijds niet worden beëindigd en de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Full Ivy en haar opdrachtgever blijven van kracht.

Indien op verzoek van de opdrachtgever door Full Ivy zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.

De factuur dient voldaan te worden naar Full Ivy - NL82 KNAB 0500 5874 93.

11. Samenwerking

Als Full Ivy de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Full Ivy aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

12. Intellectuele eigendom en auteursrechten

De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Full Ivy aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Full Ivy aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Full Ivy voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

13. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.

Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14. Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

15. Wetgeving

Alleen het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.