Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Full Ivy
Artikel 3 – Algemene bepalingen
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De Overeenkomst
Artikel 6 – Duur en beëindiging Overeenkomst
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Artikel 8 – Overmacht
Artikel 9 – Honorarium/Prijzen
Artikel 10 – Betaling en facturering
Artikel 11 – Klachten
Artikel 12 – Overdracht
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14 – Meerwerk
Artikel 15 – Intellectueel eigendom
Artikel 16 – Geheimhouding
Artikel 17 – Exclusiviteit
Artikel 18 – Verrekening en opschorting
Artikel 19 – Toepasselijk recht
Artikel 20 – Survival
Artikel 21 –Wijziging of aanvulling

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Full Ivy: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
2. Wederpartij: Een onderneming of een bedrijf.
3. Opdrachtnemer: Full Ivy
4. Opdrachtgever: De Wederpartij die een Overeenkomst sluit met Full Ivy.
5. Partijen: Opdrachtgever en Full Ivy.
6. Schriftelijk: Per brief of per e-mail.
7. Derde(n): Niet zijnde Partij bij de Overeenkomst
8. Overeenkomst: iedere mondelinge en Schriftelijke vastgelegde wilsovereenstemming tussen Full Ivy en Opdrachtgever gericht op de levering van diensten. Mogelijk inhoudende een duurovereenkomst.

Artikel 2 – Identiteit van Full Ivy

Naam bedrijf: Full Ivy
Straatnaam en nummer: Kronenburgersingel 115
Postcode en vestigingsplaats: 6511 AN Nijmegen
Telefoonnummer: +31 6 839 824 40
KvK nummer: 78721415

Artikel 3 – Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en  alle (rechts)handelingen van Full Ivy en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Full Ivy en Opdrachtgever.  
2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in  afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Full Ivy kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
6. Full Ivy is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
7. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Als Full Ivy gebruik maakt van     afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Full Ivy niet.
3. Het herroepingsrecht van de Opdrachtgever is niet van toepassing.

Artikel 5 – De Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt gekwalificeerd als Overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.  
2. Partijen benadrukken hiermee expliciet dat zij niet beogen om een arbeidsovereenkomst, artikel 7:610 e.v. BW, of een uitzendovereenkomst, artikel 7:690 e.v. BW overeen te komen.
3. De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Full Ivy mogelijk ook als opdrachtnemer voor Derden opdrachten uitvoert.
4. Opdrachtgever en Full Ivy gedragen zich als goed opdrachtgever en goed opdrachtnemer overeenkomstig de regeling van Titel 7 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek 7.
5. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
6. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of     Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
7. Full Ivy behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Full Ivy weigert zal zij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende     en/of vervolgopdrachten.
9. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Full Ivy onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
10. Een Overeenkomst tussen Full Ivy en de Opdrachtgever kan bestaan uit:    
a. Workshops  
b. Individuele trajecten  
c. Groepscursussen  
d. Begeleiding op locatie
11. De Overeenkomsten onder a t/m d kunnen abonnementsvormen zijn.  

Artikel 6 – Duur en beëindiging Overeenkomst

1. Een abonnement kan worden gesloten voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd. Een abonnement voor bepaalde tijd heeft in beginsel een looptijd van maximaal 3 (drie) maanden. Na afloop hiervan, wordt het van rechtswege verlengd voor onbepaalde tijd.
2. De opzegging dient te geschieden, met de inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand, tegen het einde van de maand.
3. In geval van een abonnement voor bepaalde tijd met maximaal 3 (drie) maanden, kan niet tussentijds worden opgezegd.  In geval van een abonnement voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met meer dan 3 (drie) maanden geldt dat opzegging van een Overeenkomst Schriftelijk geschiedt en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand indien de Overeenkomst binnen het eerste loopjaar van de Overeenkomst wordt opgezegd. In het tweede loopjaar van de Overeenkomst moet een opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden in     acht worden genomen. Vanaf het derde loopjaar van de Overeenkomst bedraagt de in acht te nemen opzeggingstermijn 6 (zes) maanden.
4. In geval van een Overeenkomst voor bepaalde tijd met meer dan 3 (drie) maanden, kan de Opdrachtgever niet in de eerste 3 (drie) maanden de Overeenkomst opzeggen.
5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft Full Ivy het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijke verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Full Ivy toe te rekenen zijn. Daarnaast is de opdrachtgever in ieder geval gehouden om de tot dan toe verrichte diensten uit te betalen.
6. Full Ivy is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op te zeggen. Dit geldt ongeacht of de Overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand.
7. Full Ivy kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds opzeggen indien:  
a. De Opdrachtgever bepalingen van de algemene voorwaarden, de Overeenkomst of andere reglementen schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;  
b. De Opdrachtgever zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Full Ivy of jegens een Derden.
8. Indien de Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen     geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Full Ivy het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te     ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
9. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Full Ivy recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.  

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. FullIvy is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Full Ivy voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid Full Ivy.
2. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. 
3. Indien Full Ivy toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Full Ivy beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). 
4. Indiende Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.
5. Onder directe schade wordt verstaan:  
a. Redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Full Ivy aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;  
b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.  
c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade in de zin van deze voorwaarden.
6. Opdrachtgever vrijwaart Full Ivy voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Full Ivy meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Full Ivy vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
8. Full Ivy is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW. 
9. Full Ivy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Full Ivy is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Opdrachtgever is in ieder geval verplicht maar niet beperkt tot het mededelen van volgende informatie alvorens deelname aan de workshop/het individueel traject/de groepscursus. a. Opdrachtgever dient alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan de workshop/het individueel traject/de groepscursus van Full Ivy mede te delen.Hieronder valt ook eventueel medicijngebruik van de Opdrachtgever. Dit moet uiterlijke worden aangegeven voordat de workshop/het individueel traject/de groepscursus van start gaat en mondeling worden doorgegeven aan een van de medewerkers van Full Ivy.
b. Opdrachtgever en Derden zijn verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de workshop/het individueel traject/de groepscursus te melden aan Full Ivy.

Artikel 8 – Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Full Ivy in de     nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan Full Ivy kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Full Ivy onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de     nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Full Ivy kan worden verlangd.
2. Onder overmacht aan de zijde van Full Ivy wordt in ieder geval gerekend, maar is niet beperkt tot: ziekte, arbeidsongeschiktheid, beperkingen van overheidswege en gevolgen van pandemieën of epidemieën of vertragingen die ontstaan door transportmiddelen.  
3. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Full Ivy niet aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Full Ivy niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Full Ivy is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Full Ivy als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 9 –Honorarium/Prijzen

1. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
2. Full Ivy behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Full Ivy behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de     Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop opdrachtnemer in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Opdrachtgever door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Full Ivy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 10 – Betaling en facturering

1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.  
2. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Full Ivy te melden.
3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)voldoet, wordt deze door Full Ivy gewezen op de te late betaling en wordt de Opdrachtgever een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Opdrachtgever in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Full Ivy gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Full Ivy op Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Full Ivy direct opeisbaar.
5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 – Klachten

1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Full Ivy terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
2. De Opdrachtgever dient Full Ivy in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Full Ivy is gemeld, wordt de dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.  
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 12 – Overdracht

1. Rechten van een Partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere Partij.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.  Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is.

Artikel 13 –Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door Full Ivy aan Opdrachtgever verkochte en geleverde zaken blijft bij Full Ivy zolang Opdrachtgever vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Opdrachtgever de vorderingen van Full Ivy wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Full Ivy of een door Full Ivy aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Full Ivy haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan     zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
3. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is  Opdrachtgever verplicht Full Ivy zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, komt voor risico van de Opdrachtgever op het moment dat deze de zaak in zijn bezit heeft. 
6. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, komt tevens voor risico van de Opdrachtgever op het moment dat de zaak in het bezit is van een Derde.

Artikel 14 – Meerwerk

1. Indien Full Ivy op verzoek van Opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Full Ivy. Opdrachtgever is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Full Ivy Opdrachtgever altijd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 15 –Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Full Ivy verleende diensten rusten bij Full Ivy. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden     toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.
2. De door Full Ivy verstrekte stukken, zoals modules, aan Opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om verkregen     informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het - al dan niet na bewerking - integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Full Ivy is toegestaan en/of een     dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Full Ivy.
3. Full Ivy behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan Derden wordt verstrekt.
4. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
5. Full Ivy heeft het recht om de naam en het logo van Opdrachtgever  te gebruiken als referentie of promotie.  
6. Opdrachtgever vrijwaart Full Ivy voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
7. Indien Full Ivy auteursrecht heeft op een in opdracht van Opdrachtgever gemaakt portret, dan geeft Opdrachtgever Full Ivy toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Opdrachtgever.  
8. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met dit artikel is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag,     onverminderd het recht van Full Ivy op schadevergoeding.

Artikel 16 –Geheimhouding

1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst van Full Ivy heeft verkregen, is verplicht voor Opdrachtgever. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de Full Ivy is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien de Opdrachtgever lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Opdrachtgever, ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Full Ivy een direct opeisbare boete van 10000 (tienduizend)euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Full Ivy, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 –Exclusiviteit

1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Opdrachtgever aan Full Ivy het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Artikel 18 – Verrekeningen opschorting

1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

Artikel 19 –Toepasselijk recht

1. Op Overeenkomsten tussen Full Ivy en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Full Ivy zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland in het arrondissement waarin Full Ivy gevestigd is.

Artikel 20 – Survival

1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 15 (Intellectueel eigendom), artikel 16 (Geheimhouding), artikel 19 (Toepasselijk recht), artikel 7 (Aansprakelijkheid) deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 21 – Wijziging of aanvulling

1. Full Ivy is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Full Ivy Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zal 30 (dertig) dagen zitten.