Privacyverklaring

Privacyverklaring van Full Ivy

Full Ivy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Full Ivy. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/09/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Full Ivy houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder andere in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waardoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Consult/begeleiding

Als u gebruik maakt van onze diensten heeft Full Ivy gegevens van u nodig. Die verstrekt u persoonlijk, via de telefoon of via de mail. Dit zijn gegevens zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheids- / medische gegevens

Deze persoonsgegevens heeft Full Ivy nodig voor het opstellen en verstrekken van een passend behandeltraject. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Full Ivy zorgvuldig te werk. Full Ivy gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Full Ivy jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Full Ivy is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Full Ivy is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Full Ivy.

Vergoeding aan de gecoachte of directe verwanten kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Full Ivy. De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt. Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen. Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

Aansprakelijkheid website

Deze website is door Full Ivy met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is Full Ivy niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Full Ivy.

Privacy

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

Full Ivy is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de opdrachtgever wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van de gecoachte dan wel de opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.

Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via emily@fullivy.nl

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Bezoek-en postadres

Full Ivy
Kronenburgersingel 115
6511 AN Nijmegen
www.fullivy.nl
06-83982440

Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Full Ivy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 21 september 2020